Leven is als weven

Verbondenheid

Weefsters zijn zich bewust van een verbondenheid met elkaar en met de medemens. We benadrukken wat mensen met elkaar verbindt, niet wat mensen van elkaar (onder)scheidt. Deze verbondenheid komt voort uit de gedachte dat alle mensen een kern hebben die in verbinding staat met dezelfde Bron, een beginsel dat mens en mensheid overstijgt. Dat staat los van hoe je dit beginsel zelf wilt inkleuren.

In het dagelijkse leven is het niet altijd gemakkelijk om naar die verbondenheid te streven. Wij proberen te zien wat mensen gemeen hebben, boven de verscheidenheid in afkomst, opleiding, politieke kleur, religieuze overtuiging of seksuele geaardheid. Hoe verschillend meningen en belangen ook kunnen zijn, respect en verdraagzaamheid kunnen het mogelijk maken om elkaar toch als mens te ontmoeten en misschien zelfs van elkaar te leren. 
Wat dat betreft is de loge een plaats waar wij als Weefsters met elkaar kunnen oefenen. Verschillend en toch in verbondenheid.

Ontmoeten

Ontmoetingen met mensen kunnen ons inspireren. Ze kunnen ons ook leren anders naar dingen te kijken – ook naar onszelf. In de loge willen wij die ontmoetingen stimuleren. We spreken met vrouwen die we anders misschien nooit hadden leren kennen. Onze leeftijden, beroepen, bezigheden, achtergronden en meningen verschillen. Dit maakt de loge zo boeiend. 

De sfeer van vertrouwen moeten wij zelf creëren en behouden. Dat doen we onder andere door elkaar met aandacht en respect tegemoet te treden, ook als we heel andere meningen hebben. We zoeken naar diepgang in de bijeenkomsten. We spiegelen ons aan elkaar. Maar vooral is het ontmoeten in de loge een ‘ont-moeten’. 

De symboliek biedt ons een concrete, beeldende taal die wij gebruiken om met elkaar te spreken over individuele ervaringen en interpretaties. De taal van de symbolen behoedt ons om te vervallen in vage, abstracte bewoordingen.

Levenshouding

Weefsters zijn vrouwen die bewust in het leven willen staan. In de loge krijgen we werktuigen aangereikt waarmee we aan onze groei en ontplooiing kunnen werken.

Het begrip Liefde is een centraal thema voor ons, specifiek met een hoofdletter geschreven. Het gaat vooral om de liefde die (ook) verder reikt dan een persoonlijke affectie voor iemand die ons na staat. We streven naar een liefdevolle levenshouding in het algemeen.

Wij zijn mensen met verschillende eigenschappen, talenten en levensbeschouwingen. We bevinden ons in verschillende stadia van ons leven. We vervullen in onze omgeving verschillende rollen in gezin, familie, werk en maatschappij. Weefster zijn heeft dan ook voor ieder van ons een individuele betekenis. Die kan ook in de loop van de jaren veranderen, omdat wij zelf veranderen, net als de wereld waar wij deel van uitmaken.
Maar we proberen allemaal, zoveel als we kunnen, de beginselen van vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid in daden om te zetten. De werkwijze van de Weefsters biedt ons ondersteuning om deze levenshouding te vormen en te oefenen.

Ieder van ons werkt bewust aan haar eigen groei: beter ofwel vollediger mens worden dan we nu zijn.
Deze persoonlijke groei draagt uiteindelijk bij om de wereld een stukje beter te maken.

Samenleving

Weefsters hebben idealen en staan tegelijk met beide benen in de maatschappij.

Als Weefster weten we ons verantwoordelijk voor ons doen en laten. Het kan dan ook niet anders of ieder van ons werkt aan een betere samenleving. Hoe dat gebeurt, is afhankelijk van de situatie waarin zij verkeert, haar plaats in de maatschappij, haar talenten en mogelijkheden. Zij heeft oog en oor voor wat mensen in haar omgeving nodig hebben. Dat kan betekenen dat ze actief voor of met anderen aan de slag gaat. Of dat ze een positieve sfeer creëert en behoudt in een groep of organisatie. Of iemand bijstaat in moeilijke tijden. Of … terugtreedt in het vertrouwen dat de ander het zelf kan. Maar nooit gaat dat onder de naam Weefster. 

Weefster-zijn is een levenshouding. Wij trachten die gestalte te geven door onze opstelling en ons handelen in het dagelijks leven. Dat betekent dat de Orde van Weefsters, of de loges die daartoe behoren, niet als zodanig activiteiten op maatschappelijk gebied opzetten. Maar misschien kunt u een Weefster herkennen aan haar levenshouding en haar werk in de wereld. 

“Als ik in mijn eentje ...

... het rituaal lees, blijf ik in mijn eigen waarheid zitten; juist door met anderen te praten word ik uitgedaagd om ook anders naar dingen te kijken. 
Ik vind het mooi dat het vertrouwen in elkaar zo groot is. Dat ik mij daarin veilig voel om gedachten te delen in gesprek met andere zusters. Daar leer ik enorm veel van. Voor mij brengen de oudere leden enorm veel wijsheid mee. Ik vind het heel leerzaam als zij, met hun ervaring, hun licht over de rituelen laat schijnen. Dat heeft voor mij een waardevolle aanvulling op mijn eigen inzicht in de rituelen.

Zij vertellen mij dat het vele weten over teksten en symboliek eigenlijk niets zegt. Je moet ze begrijpen, invoelen en op jouw eigen innerlijke proces leggen. Inzicht krijgen in het ritueel is inzicht krijgen in jezelf. Want het blijft ieders eigen beleving. En juist door over die eigen beleving in gesprek te gaan met elkaar word ik geïnspireerd. 
In het dagelijkse leven ga ik niet vaak in gesprek met leeftijdsgenoten of vriendinnen over inzichten, omdat ik stiekem bang ben voor een hard oordeel. In de kring van zusters daarentegen vind ik gelijkgestemden, hoewel deze uit heel verschillende vrouwen bestaat met andere achtergronden, gedachten, ervaringen. En tóch durf ik mij hier uit te spreken.”

Ilona Haas

Innerlijke groei: meer lezen

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura