De Orde en de Loges zijn erkend als ANBI

De Orde van Weefsters

Uit de statuten: grondslag, doel en werkwijze van de Orde van Weefsters Vita Feminea Textura:

  1. Grondslag: De Orde is opgericht voor vrouwen die een eigen weg zoeken naar geestelijke verdieping. Alle werkzaamheden in de Orde vinden hun basis in de ritus van de Orde. Deze ritus is gegrondvest op de overtuiging dat de mens tot geestelijke verdieping kan komen door bewuste verbinding met de Bron van al wat is. Van leden wordt verwacht dat zij dit de mens te boven gaand principe erkennen, het aan een ieder overlatend hoe zij dit verstaat.
  2. Doel: De Orde heeft tot doel geestelijke verdieping bij haar leden te bevorderen, opdat deze kan leiden tot ontplooiing in vrijheid tot volledig mens-zijn. Elk lid verbindt zich de consequenties van haar eigen ontplooiing te aanvaarden en verantwoordelijkheid te nemen voor haar doen en laten, zowel ten opzichte van zichzelf als tegenover anderen en de mensheid als geheel. Elk lid zal naar vermogen streven naar een betere samenleving, in het besef van de verbondenheid van alle mensen.
  3. Werkwijze: De Orde streeft dit doel na in haar inwijdingen en ceremoniën, alsmede in bijeenkomsten waarin onderwerpen worden belicht tegen de achtergrond van de ritus die in bovenbedoelde inwijdingen en ceremoniën wordt gevolgd. In deze bijeenkomsten wordt met elkaar gesproken op een wijze die wederzijds begrip en geestelijke ontplooiing in vrijheid beoogt. De Orde neemt geen standpunt in op het gebied van godsdienst of politiek.
  4. De Orde bevordert dit doel door: 
    • het stichten van loges; 
    • het regelen van de onderlinge betrekkingen zowel tussen de Orde en de loges als tussen de loges onderling;
    • het geven van regels ten aanzien van haar werkwijze. 

De Loges

Elke loge is een zelfstandige vereniging binnen de Weefsterorde; alle loges zijn eveneens erkend als Anbi. 

Jaarverslagen 2023

Meer over de organisatie

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura