Organisatie: de Orde van Weefsters

De Orde van Weefsters is de landelijke organisatie waar alle Weefsters lid van zijn. Tevens zijn Weefsters lid van een plaatselijke afdeling, een loge. Een loge is zelfstandige vereniging binnen de Orde met een eigen bestuur. De statuten van de Orde en de loges bevatten dezelfde uitgangspunten.

Het bestuur van de Orde als geheel vergadert maandelijks. Het wordt ondersteund door commissies met elk een eigen werkgebied. Met de loges houdt het bestuur voeling via een contactvrouw. In mei is de algemene vergadering van de Orde, waar alle loges aanwezig zijn met een aantal vertegenwoordigsters, naar rato van het aantal leden van hun loge.

Op landelijk niveau wordt per kwartaal het tijdschrift Sumbolon uitgegeven, en een maandelijkse nieuwsbrief. Enkele malen per jaar zijn er landelijke dagen met lezingen, workshops of uitwisseling. Het landelijke werkjaar wordt in juni afgesloten met een rituele bijeenkomst waaraan alle Weefsters uit het hele land kunnen deelnemen.

Een werkjaar loopt van september tot medio juni. In die periode hebben de loges bijeenkomsten op een vaste avond in de week. Twee loges komen overdag bij elkaar. Onze werkwijze omvat verschillende soorten bijeenkomsten:

  • rituele bijeenkomsten, zoals inwijdingen;
  • niet-rituele bijeenkomsten, met bijvoorbeeld voordracht of gespreksthema;
  • organisatorische bijeenkomsten, zoals een algemene ledenvergadering.

Loges verzorgen hun eigen voorlichtingsactiviteiten voor belangstellenden. Over het algemeen worden er één tot twee keer per jaar bijeenkomsten voor belangstellenden georganiseerd. Die kunnen zich – indien gewenst - bij meer dan één loge oriënteren en er de sfeer proeven. Zij krijgen er een indruk hoe de loge werkt en wat de loge hun zou kunnen bieden.

Klik hier voor meer informatie over de loges.