Rituelen en gedachtewisseling

De werkwijze van de Weefsters omvat twee aspecten: rituelen met gebruikmaking van symboliek en onderlinge ontmoeting. Deze manier van werken loopt parallel aan die van de Nederlandse Vrijmetselarij. 

Rituelen

Rituelen helpen om gebeurtenissen op een hoger plan te tillen. Hoogte- en dieptepunten in ons leven worden erdoor begeleid, zoals huwelijk en uitvaart. Er zijn rituelen die een lange traditie kennen en er komen steeds nieuwe bij. Het leven is vol van rituelen en ritueeltjes. Denk maar aan het naar-bed-gaan ritueel van een kind en aan het openen van het parlementaire jaar. Een ritueel heeft voor de betrokkenen een belangrijke betekenis en ontleent zijn kracht aan de herhaling van een min of meer vast patroon. Een ritueel is iets dat je moet beleven, ervaren, doen. Net als een toneelstuk nog niet gaat leven door het lezen van de teksten. Een speciale vorm van een ritueel is de inwijding.

 

De inwijdingen die deel uitmaken van de werkwijze van de Weefsters zijn bijzondere gebeurtenissen. Tijdens de inwijdingen raak je bekend met de symbolen. De daarin gebruikte symboliek is afgeleid van het weven.

Gedachtewisseling

Tijdens andere bijeenkomsten dan de inwijdingen staat de gedachtewisseling centraal.  In een gedachtewisseling leggen we ervaringen en opvattingen naast elkaar en delen kennis.

Daarvoor is een sfeer van vertrouwen nodig en verder een gezamenlijk startpunt. Het startpunt is de inwijding die wij allen hebben beleefd, allemaal op onze eigen manier. De symboliek daaruit is een beeldende taal die wij leren gebruiken in onze communicatie, om met elkaar te spreken over ervaringen en interpretaties. Dat maakt onderling begrip mogelijk, terwijl we voor de rest zo verschillend zijn.

Gedachtewisselingen vinden plaats naar aanleiding van:

  • een verhaal (werkstuk) van een Weefster die dat zelf heeft aangedragen;
  • thema’s die door de loge of door leden naar voren zijn gebracht;
  • een inwijding die kortgeleden heeft plaatsgevonden;
  • onderlinge gesprekken.

Meer lezen over:

inwijdingen
symboliek
verbondenheid
ontmoeten
samenleving