Menu: ANBI

ANBI

De Orde is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam instelling:    Orde van Weefsters Vita Feminea Textura 
RSIN-nummer:   815578362
Vestigingsplaats:    Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Utrecht; dossiernr. 40477784 
Postadres:   Bredaseweg 32, 4881 DE Zundert
Bezoekadres:   Ordecentrum, Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven

 

Uit de statuten: Grondslag, doel en werkwijze van de Orde van Weefsters Vita Feminea Textura:

1.   Grondslag: De Orde is opgericht voor vrouwen die een eigen weg zoeken naar geestelijke verdieping. Alle werkzaamheden in de Orde vinden hun basis in de ritus van de Orde. Deze ritus is gegrondvest op de overtuiging dat de mens tot geestelijke verdieping kan komen door bewuste verbinding met de Bron van al wat is. Van leden wordt verwacht dat zij dit de mens te boven gaand principe erkennen, het aan een ieder overlatend hoe zij dit verstaat.

2.   Doel: De Orde heeft tot doel geestelijke verdieping bij haar leden te bevorderen, opdat deze kan leiden tot ontplooiing in vrijheid tot volledig mens-zijn. Elk lid verbindt zich de consequenties van haar eigen ontplooiing te aanvaarden en verantwoordelijkheid te nemen voor haar doen en laten, zowel ten opzichte van zichzelf als tegenover anderen en de mensheid als geheel. Elk lid zal naar vermogen streven naar een betere samenleving, in het besef van de verbondenheid van alle mensen.

3.   Werkwijze: De Orde streeft dit doel na in haar inwijdingen en ceremoniën, alsmede in bijeenkomsten waarin onderwerpen worden belicht tegen de achtergrond van de ritus die in bovenbedoelde inwijdingen en ceremoniën wordt gevolgd. In deze bijeenkomsten wordt met elkaar gesproken op een wijze die wederzijds begrip en geestelijke ontplooiing in vrijheid beoogt. De Orde neemt geen standpunt in op het gebied van godsdienst of politiek.

4.   De Orde bevordert dit doel door:

  1. het stichten van loges;
  2. het regelen van de onderlinge betrekkingen zowel tussen de Orde en de loges als tussen de loges onderling;
  3. het geven van regels ten aanzien van haar werkwijze.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De doelstelling van de Orde is het bevorderen van de innerlijke ontplooiing van vrouwen. Ons beleid is erop gericht de innerlijke groei van de leden te ondersteunen. We streven ernaar om een organisatie te zijn waarin alle leden ‘geestelijk voedsel’ kunnen vinden en aan elkaar bieden. Uitgangspunt is dat ieders ontwikkeling uniek is, maar dat men door gezamenlijke rituelen en daaraan gerelateerde besprekingen en studie verder kan groeien. Een groot deel van de geestelijke arbeid vindt in de loges plaats en een gedeelte landelijk. We werken aan een organische groei van het ledental en het aantal werkplaatsen. Daarbij streven we naar een werkbare organisatie. We willen de positie van de Orde t.o.v. vergelijkbare organisaties verduidelijken.

De bestuurders

Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, van wie de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in functie worden gekozen. Deze functionaressen worden aangeduid als respectievelijk Grootmeesteres, Grootsecretaresse en Grootpenningmeesteres.

  • Voorzitter: L.E.M. Raeven
  • Secretaris: M. Diderich
  • Penningmeester: A.F. Laeven

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden die leden t.b.v. de Orde verrichten vinden plaats op basis van vrijwilligheid en op basis van onkostenvergoeding. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst.

Jaaractiviteiten

Onder de Orde ressorteren 17 loges, die over het hele land verspreid zijn. Ter bevordering van het onderlinge contact tussen de leden van deze loges en ter stimulering van de geestelijke verdieping worden elk jaar landelijke dagen georganiseerd in het Ordecentrum te Bilthoven.

Jaaractiviteiten:

  • twee keer een convent (hele dag) waarbij de besturen van de loges ideeën en ervaringen uitwisselen;
  • studiedagen voor alle leden over een bepaald onderwerp;
  • een rituele bijeenkomst voor alle leden;
  • een jaarvergadering met loge-afgevaardigden.

 

Financiële verantwoording

De administratie wordt door de penningmeesteres gevoerd aan de hand van bankboeken. Jaarlijks wordt een balans, een financieel verslag en een begroting gemaakt. Deze financiële verantwoording wordt elk jaar in de Algemene Ledenvergadering besproken en goedgekeurd. De boekhouding wordt elk jaar, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, gecontroleerd door de Financiële Commissie. Deze commissie bestaat uit drie gekozen leden.
Bijlage: financiële verantwoording 

 

ANBI-erkende loges

Een loge is een zelfstandige vereniging binnen de Weefsterorde; alle loges zijn eveneens erkend als Anbi.  

Alkmaar
Amsterdam/Amstelveen
Apeldoorn
Bergen op Zoom 
Bussum
Delft (tot 2020)
Den Bosch/Eindhoven
Groningen
Hengelo (O)
Hoorn
Kampen
Leiden
Sneek (tot 2020)
Velp
Velsen-Zuid
Zeist
Zwolle